Он Нийт орлого /сая.төг/ Нийт зардал /сая.төг/ Цэвэр ашиг /сая.төг/ Авлага /сая.төг/ Өглөг /сая.төг/ Ажиллагсдын тоо Дэлгэрэнгүй
2020 2,752.6 2,132.1 558.4 64.3 690.4 46
2021 1,900.3 2,030.3 (130.3) 51.2 440.3 49
2018 1,271,2 1,257,9 13,3 73.8 819.1 45
2019 721,1 715,6 4,0 4,3 290,2 29
2017 1,162,6 1,147,6 15,0 34.9 462.7 43

1 - 5 of ( 5 ) бичлэгүүд